Training Ondernemingsraad

Gepubliceerd apr. 24, 22
6 min read

Training Or Ondernemingsraad

April 2019 De ondernemingsraad van gemeente Borne startte met een nieuwe zittingsperiode, waarbij zes van de zeven leden als nieuwkomer toetraden tot de OR. Samen met onze OR-trainer onderzocht de ondernemingsraad welke positie strategisch en tactisch effectief zou zijn in een fase vol veranderingen binnen de organisatie. De training had een praktijkgerichte opzet, opdat de OR direct met de resultaten aan de slag kon, maar bestond ook uit grondige analyses van het proces zeggenschap-medezeggenschap, de sterktes en zwaktes in het team en van het gesprek aangaan met de bestuurder.

Basiscursus OrTraining Ondernemingsraad

Oktober 2019 Voor de ondernemingsraad van Regio Twente organiseerden wij een bijeenkomst in het kader van teambuilding, de interne werkwijze en de communicatie met de bestuurder. De OR-leden vulden alvorens de Management Drives test in om hun persoonlijkheidsprofiel in kaart te brengen, waarna we met elkaar het gesprek aangingen over ieders profiel en het groepsprofiel.

Scholing & Training Ondernemingsraad15 Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Vanuit de beeldvormingsfase presenteerden de subgroepen de uitgewerkte scenario's en deelden zij hun oordeel en een pre-advies aan de commissie. Op de tweede dag bepaalde de commissie concrete doelstellingen en acties en bespraken we hoe de COR zijn zichtbaarheid in de organisatie kan verbeteren. Oktober 2019 Tijdens een tweedaagse begeleidden wij de OR van PI Leeuwarden.

Op een interactieve manier zijn we verder ingegaan op het 'waarom', 'hoe' en 'wat' van de ondernemingsraad, hebben we gewerkt met het BOB-model (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) ter bevordering van de effectiviteit van de OR, en bespraken we de individuele bijdragen van de OR-leden. Januari 2020 - september 2021 Humanitas DMH is een zorgorganisatie met locaties door heel Nederland.

De Overtuigende Ondernemingsraad

Wij begeleidden de OR begin 2020 tijdens een tweedaagse training. De OR heeft zijn strategie bepaald, concrete acties geformuleerd en geoefend met de vaardigheden die nodig zijn om samenzeggenschap vorm te geven. Tijdens een training in april 2021 heeft de OR in groepjes de belangrijkste onderwerpen uitgewerkt die ze voor de komende verkiezingen willen oppakken.

Ook ging de OR met de bestuurder in gesprek, dat we gezamenlijk geëvalueerd hebben. Maart 2020 Voor de ondernemingsraad van de SKH hebben we een tweedaagse training verzorgd. We keken terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Aan de hand van concrete casussen die spelen binnen de organisatie hebben we nagedacht over hoe de OR hier het beste mee om kan gaan.

Het was daardoor voor de OR lastig om tot een samenhangend advies te komen. We hebben daarom eerst het vraagstuk ontleed naar de diverse lagen en vervolgens de OR-leden begeleid om samen tot een standpunt te komen. Op basis van de analyse en gestructureerde oordeelsvorming kon de OR zelf het advies formuleren (basiscursus).

En dat terwijl het bestuur in sneltreinvaart beslissingen aan het nemen was met ingrijpende gevolgen voor medewerkers. We begeleidden de OR bij hun proces om zich te manifesteren richting bestuur - cursus. En bovendien adviseerden we over de te volgen inhoudelijke strategie, vooral door de diverse lagen in het vraagstuk inzichtelijk te maken.

Training Ondernemingsraad

De OR kon met onze inbreng steeds meer invloed uitoefenen op het bestuurlijke proces. Februari 2020 - juli 2020 Begeleiding van een tweedaagse basis-/starttraining voor de ondernemingsraad als onderdeel van een driedaagse ontwikkelaanpak. Begin 2020 waren er verkiezingen en is de ondernemingsraad opnieuw samengesteld. Wens was om te komen tot een starttraining voor nieuwe leden van de raad en gezamenlijk te werken aan teamontwikkeling.

De trainingen hadden als doel om als nieuwe ondernemingsraad effectief samen te werken en te functioneren, wat leidt tot kwaliteit van medezeggenschap binnen de Rv, IG. September 2020 - oktober 2020 Het samenwerkingsverband regio Twente is volop in ontwikkeling. Dat vraagt om een stevige OR. Vandaar dat de OR optimaal gebruik wil maken van ieders kwaliteiten en drijfveren.

m.v. Management Drives. Inmiddels is de OR een jaar verder en wilden ze deze inzichten graag opfrissen, waarbij ze tevens specifiek in wilden gaan op de samenwerking onderling en met de bestuurder. De training gaf mooie nieuwe inzichten die concreet vertaald zijn naar acties voor de OR als geheel én voor ieder lid persoonlijk.

9. September 2020 - november 2020 De ondernemingsraad van de gemeente Velsen wordt door ons al enige jaren begeleid. Voor deze training zijn we in drie bijeenkomsten aan de slag gegaan met het toepassen van de principes van deep democracy. Deep democracy vraagt om het begrijpen van het belang van je gesprekspartner en de tijd nemen om de wensen en behoeften van de ander te leren kennen (opleiding).

Trainingen Specifiek Voor Uw Ondernemingsraad

Ook hebben we geoefend met verschillende communicatie- en beïnvloedingsstijlen: welke stijl past in welke situatie het beste en hoe word je daar vaardig in? April 2020 - april 2021 De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de provincie en de twaalf gemeenten in Drenthe. Vanuit de ambitie van 'de OR als strategisch partner' wil de OR werken aan de samenwerking met de bestuurder - overleg.

Wij begeleiden de OR tijdens interne bijeenkomsten om effectiever te worden als OR en tijdens gezamenlijke sessies met de OR en de bestuurder en directie (opleiding). Februari 2020 De OR van het Filmhuis Den Haag heeft een adviesaanvraag van de directie ontvangen over een verandering in de organisatiestructuur. De OR heeft daar nog een aantal vragen bij die eerst beantwoord moeten worden, voordat er een goed advies kan worden uitgebracht.

In een bijeenkomst met de voltallige OR heeft de adviseur de OR op gestructureerde en constructieve manier geholpen in de totstandkoming van het advies. Voor de OR is het heel prettig geweest dat de leden zelf tot antwoorden zijn gekomen op de vragen: - ondernemingsraad Januari 2020 - juni 2020 De GOR van het Bestuursdepartement bestaat uit 22 leden, met afvaardiging vanuit de verschillende directies.

Tot slot werden concrete afspraken gemaakt over de rol van het dagelijks bestuur, de afgevaardigde in de COR DJI en de OR-leden. Het gemiddelde rapportcijfer van de deelnemersevaluatie was een 8,7. Januari 2021 - februari 2021 De kinderopvangorganisatie CKC Drenthe had voor het eerst een ondernemingsraad. Deze nieuwe OR wilde getraind worden in de beginselen van de medezeggenschap.

Training Or Ondernemingsraad

Ook begeleidden we het gesprek met de bestuurder waarin OR en bestuurder aangaven hoe zij de samenwerking voor zich zien. trainingsbureau. Oktober 2021 De OR van het Arrondissementsparket Rotterdam was al enkele maanden geïnstalleerd, maar had elkaar nog vrijwel niet live meegemaakt. Tijdens deze tweedaagse hebben we daarom veel aandacht besteed aan de kennismaking met elkaar, onder andere aan de hand van DISC.

Tevens vond er op de trainingsdag een informeel gesprek met de nieuwe wor-bestuurder/Voorzitter van de Dopingautoriteit plaats. Met de opgedane kennis en praktische tips en handvatten gaat de PVT vol enthousiasme aan de gang (overleg).h4m, hart voor medezeggenschap bv in Hilversum biedt voor elke ondernemingsraad een OR training aan op maat. Met een gemiddeld resultaat van een 9,0 in 2019 en een 8,6 in 2020 en allemaal SCOOR RMZO erkende trainers is de OR verzekerd van hoge kwaliteit (ondernemersraad). Wij hebben veel ervaring met het geven van een OR training in zowel de profit als de non-profit sector; bijvoorbeeld in de elektro techniek, scheepvaart, zakelijke dienstverlening, banken, welzijn, kinderopvang, woningcorporaties, Gemeenten, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen.

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read