Trainingen Specifiek Voor Uw Ondernemingsraad

Gepubliceerd mei 10, 22
6 min read

Basiscursus Ondernemingsraad

Juni 2016 Binnen de organisatie van Benu Apotheken spelen verschillende ontwikkelingen, zoals een overname en het verlopen van de cao. De ondernemingsraad probeert zicht te houden op deze ontwikkelingen en hier op een constructieve manier aan bij te dragen. Ook wil de OR invloed uitoefenen op het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket en weten op welke manier hierin het beste kan worden samengewerkt met de bonden.

Juni 2015 - december 2015 De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten in de regio Noord-Brabant (trainingsbureau) - training. De organisatie is gestart in 2014 en wil zich nu doorontwikkelen op de kernthema's samenwerking, transparantie en bemensing. In het kader van deze doorontwikkeling willen werkgever en werknemer een sociaal statuut opstellen.

Scholing & Training OndernemingsraadTraining Ondernemingsraad (Or) Op Maat

Het sociaal statuut wordt afgeloten in het Georganiseerd Overleg. Als onafhankelijke partij hebben wij het GO begeleid bij het voorbereiden en opstellen van het sociaal statuut. Daarbij traden we op als partner van de werknemersdelegatie én de werkgever (basiscursus). Bij het opstellen van het statuut hadden we in het bijzonder aandacht voor de samenhang tussen nieuwe en bestaande afspraken in de organisatie en de rechtspositionele regelingen vanuit CAR-UWO en het ambtenarenrecht.

Or Basis - Rendement Congressen & Opleidingen

April 2016 - juli 2016 Vanuit de departementale ondernemingsraad volgen de leden van de commissie Ben, F het programma rondom de verbetering van de financiën van het ministerie en brengen zij daarover advies uit. Met dit advies kan de DOR de formele besluitvormingsprocedure tussen medezeggenschap en de bestuurder gaan starten.

Maatwerk Or-trainingen15 Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Wij hebben de leden van de commissie Ben, F en de GOR-BD begeleid bij de deelname aan de programma-overleggen en het vertalen van gedane voorstellen naar mogelijke personele gevolgen. November 2013 Doordat de COR van de Raad van de Rechtspraak van samenstelling was veranderd, hadden de leden de behoefte om met elkaar een gezamenlijke (door) start te maken.

Daarnaast heeft Haagse Beek hen ondersteund in het vertalen van de WOR naar de dagelijkse praktijk, waarbij het gaat over helderheid ten aanzien van bevoegdheden. Ook is stilgestaan bij ieders kwaliteiten om tot de vorming van een team te komen én een gezamenlijk opleidingsplan - training. November 2016 De VNG is sterk in ontwikkeling.

Ondernemingsraad (Or) Opleidingen

Daarnaast wilden zij graag advies op de begroting van de VNG. Haagse Beek heeft aan deze vraag voldaan door het geven van een training medezeggenschap en door de inzet van een financieel adviseur die de begroting kon duiden en hier vervolgens over heeft geadviseerd. September 2015 Menno Spaan verzorgde het dagvoorzitterschap tijdens een bijeenkomst voor het Twents Ondernemingsraden Platform.

Tijdens het TOP-overleg gingen allerlei gastsprekers, leden van de medezeggenschap en bestuur met elkaar in gesprek. leergang. Het stimuleren van onderlinge interactie was dus het belangrijkste doel van de dag én daarmee de opdracht voor de dagvoorzitter. Een gedegen voorbereiding met alle gastsprekers en de inzet van laagdrempelige dialoogtechnieken op de dag zelf zorgde voor een veilige setting waarin mooie gesprekken tot stand kwamen.

De laatste bijeenkomst in het voorjaar van 2019 stond in het teken van de ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam. De OR heeft een positief advies gegeven op het organisatieplan en wil nu de uitvoering van het plan toetsen en zicht houden op hoe dit verloopt. Met elkaar hebben we nagedacht over een passende strategie en het evaluatiekader.

Cursus - Training Ondernemingsraad (Or) Basis

Wij verzorgden in 2019 een gezamenlijke training voor de OR en de nieuw aangetreden directeur om elkaar beter te leren kennen en als aftrap van de onderlinge samenwerking. Tijdens de training hebben we gekeken naar de strategische focus van de stichting en de vraagstukken waar de organisatie de komende tijd mee te maken krijgt.

Training Or OndernemingsraadOndernemingsraad En Personeelsvertegenwoordiging

De OR en WOR-bestuurder hebben door deze gezamenlijke training wederzijdse verwachtingen kunnen uitwisselen en een goede start gemaakt met hun samenwerking. In het najaar van 2021 hebben we de vernieuwde OR getraind in de toepassing van de WOR, de samenwerking met de bestuurder en hoe je als OR effectief kunt zijn.

In een vervolgtraining hebben we met de OR de aankomende heidag met de bestuurder voorbereid. Aan bod kwamen de missie en strategie van de OR en de Agenda 2020 met de belangrijkste speerpunten - cursus. "Prettige manier van het leiden van de discussie: mensen ook aan het denken zetten, doorvragen, iedereen erbij betrekken." - deelnemer Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,5 Juni 2019 - februari 2020 Tijdens een eendaagse training hebben we met de OR aandacht besteed aan het leren netwerken en het bevorderen van het contact met de achterban.

Trainingen Specifiek Voor Uw Ondernemingsraad

Basiscursus OrOr Cursus

In een vervolgbijeenkomst zijn we met de OR verder ingegaan op de kernwaarden van de OR: wat zijn de gezamenlijke normen, waarden en overtuigingen? Dit hebben we gehouden tegen de eerder opgestelde missie van de OR en we hebben bekeken wat die betekent voor de speerpunten van de OR en de manier waarop de OR in gesprek is met medewerkers en de directie.

Mei 2019 Haagse Beek verzorgde een training voor de HR-manager over de inhoud en toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en behandelde hierbij wanneer en hoe de ondernemingsraad in te schakelen. Juni 2019 Wij begeleidden de OR van het IPO in een periode van reorganisatie begeleid om de klokken gelijk te zetten wat betreft visie, strategie en realisatie van OR-doelen (advies).

De OR toonde bezorgdheid of zij betrokken kon blijven bij de uitvoering van de reorganisatie vanuit de adviesrol die de OR heeft bij reorganisatie. In overleg met OR en bestuurder is gekozen voor het opstellen van een ondernemingsovereenkomst waarin zowel OR als bestuurder hun voorwaarden voor een soepele, zorgvuldig en transparante uitvoering van de reorganisatie konden borgen.

Maatwerk Or Cursus - Uw Training Op Maat

Langs de gouden cirkel van Simon Sinek hebben we gekeken naar het waarom, hoe en wat van de OC. De OC-leden hebben elkaar beter leren kennen door inzicht in elkaars DISC-profiel en bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. Er was veel aandacht voor de onderlinge samenwerking, het geven van feedback en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen over ieders inzet in de OC.

Aan de hand van het instrument Management Drives hebben we gesproken over wat ieders drijfveren zijn. De training leverde de OR-leden input om met extra achtergrondkennis te kijken naar de huidige taakverdeling, manier van leidinggeven, wijze van samenwerken en vormen van feedback. 'De trainer sloot aan bij wat wij nodig hadden; het was erg praktijkgericht en heeft veel stof tot nadenken gegeven.' - deelnemer Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3 November 2019 Via OR-ondersteuning heeft onze trainer de module Persoonlijke adviesvaardigheden verzorgd voor ambtelijk secretarissen en MZ-adviseurs.Middels praktijkvoorbeelden reflecteerden de deelnemers op hoe zij hun rol als adviseur van de OR hebben ingevuld en hoe zij daarin nog effectiever kunnen zijn. "Ik heb de training als zeer waardevol ervaren. Met name de oefening met de kernwaarden was een goede herhaling. Om je te beseffen hoe je zelf de wereld inkijkt en hoe een ander dat doet - basiscursus (ondernemingsraad).

Navigation

Home

Latest Posts

Social Media Advertising

Published Apr 22, 23
7 min read

Digital Marketing Specialist In De Regio

Published Mar 27, 23
7 min read